420 Magazine Background

Keep the Maastricht Coffeeshops Open to Foreigners!

Led4grow

New Member
Onno Hoes, Stap onmiddellijk op.

Onno Hoes, Stap onmiddellijk op. - Petities24.com

Sedert de invoering van de wietpas op 1 mei 2012 lijkt het of in heel Limburg de straathandelaren vrij spel hebben, De ilegale straathandel bloeit als nooit tevoren. De politiek sluit al een jaar hiervoor zijn ogen en meldt dat de overlast door coffeeshops afneemt. Vreemd genoeg was er voorheen weinig tot nooit overlast door deze coffeeshops. De ontstane overlast veroorzaakt door de straathandel wordt echter niet aangepakt.

Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, maakt het helemaal bont. Hij is voor de wietpas, tegen de wietpas en dan weer voor de wietpas. Vervolgens meldt Onno Hoes dat de wietpas voor Amsterdam een ramp zou zijn maar voor Maastricht echter een zegen. Tevens schoffeert hij hele groepen buitenlanders die coffeeshops bezoeken als "uitschot". Hoe ziet hij de amsterdamse drugstoerist dan? Verder luistert hij braaf naar dhr. Opstelten en laat met groot machtsvertoon de politie op razzia-achtige wijze de coffeeshopbezoekers en eigenaars oppakken.

Tevens viel het dermate op dat na opening van de coffeeshops op 5 mei 2013 voor belgen, duitsers en andere nationaliteiten de illegale straathandel direct verminderde. Na de sluiting van enkele coffeeshops door de politie liepen de drugsrunners al dan niet juichend over straat. Vreemd dat de politie deze straathandelaren niet direct heeft weten aan te pakken.

Al met al is Onno Hoes een burgemeester die geen oog heeft voor de door wietpas de ontstane drugsrunners overlast en blijkbaar alleen uit is op eigen politiek gewin. Tevens is Onno Hoes zo met zijn gemeente begaan dat hij deze invallen op laat knappen door zijn Loco burgemeester daar hij zelf met vakantie is.

*google translation*

(((((Onno Hoes, Step down immediately.

Since the introduction of the weed pass on May 1, 2012 it seems that throughout the Limburg street traders have free play, The Illegal street trading flourishing as never before. The policy excludes a year above his eyes and says that the nuisance decreases by coffee shops. Strangely, there was never previously little inconvenience this coffeeshops. The resulting nuisance caused by street trade is not addressed.

Onno Hoes, Mayor of Maastricht, makes it all fur. He is the weed pass, against the weed pass and then again for the weed pass. Then Onno Hoes reports that the weed pass for Amsterdam would be a disaster, however, but a blessing for Maastricht. He also schoffeert whole groups of foreigners who visit coffee shops as "scum". How he sees the Amsterdam tourist than drugs? He obediently listening to mr. Opstelten and leave with great show of force the police to raid-like manner in the coffee shop owners and visitors picking.

It also struck so that after opening of the coffee shops on May 5, 2013 for Belgians, Germans and other nationalities the illegal street reduced immediately. After the closure of some coffee shops by the police ran the drug runners or not cheering on the street. Strange that the police this street traders has been able to address. Not directly

All in all, a mayor Onno Hoes no regard for the weed pass through the resulting drug runners nuisance and only apparently on his own political gain. Also Onno Hoes so committed to his congregation that he these raids on late burst by his Deputy Mayor as he is on holiday.))))))

Meneer Hoes het wordt tijd om op de stappen.

GeenStijl : Maastricht: Straatdealer bedreigt coffeeshophouder
 
Top Bottom